top of page

הרצאות וכנסים

פרופ' כתבן הוא חבר סגל במרכז האקדמי פרס, בבית הספר למשפטים ובמסלול במנהל מערכות בריאות. הוא לימד עד כה אלפי סטודנטים, כמרצה, כמרצה מן החוץ (כגון באוניברסיטת בר אילן, בקריה האקדמית אונו, במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, במכללת צפת ועוד) וכמרצה אורח בפקולטות ובבתי ספר שונים למשפטים, לרפואה, לסיעוד ועוד. בין הקורסים והסמינרים אותם לימד ומלמד: דיני ראיות; אתיקה מקצועית של עורכי דין; דיני בריאות; משפט ישראלי; ההיסטוריה של המשפט הישראלי; הפרופסיה המשפטית בישראל; ביו-אתיקה, רפואה ומשפט; דיני עבודה במאה ה-21; משפטים מבוימים ועוד. הוא רואה שליחות מיוחדת בהוראת האתיקה המקצועית והביו-אתיקה, המהווים חלק בלתי נפרד מהחינוך הרפואי ומהחינוך המשפטי.

בנוסף, השתתף כמציג במאות כנסים והרצאות, ואירגן שורה ארוכה של כנסים, סדנאות ומושבים. בכלל זה גם שלוש סדנאות בינלאומיות (על בסיס תחרותי) ב- Onati International Institute for the Sociology of Law, Spain. במוקד הטרילוגיה, שאלות יסוד בתחום הפרופסיה המשפטית והנגישות למשפט (Too Many Lawyers; Too Few Judges; Too Much Litigation). 

ערך גם מספר משפטים מבוימים בתחום הביו-אתיקה בכלל ובתחום השתלות האיברים בפרט – משפטים אשר נודע להם תפקיד בהגברת שקיפות ובשיתוף הציבור במערך זה.

bottom of page