top of page

פעילות מקצועית ותרומה ציבורית

את ידיעותיו בתחום המשפט, האתיקה, הביו-אתיקה וההיסטוריה רותם פרופ' כתבן לטובת פעילות ציבורית מגוונת, התנדבותית בעיקרה:​

 • עמד בראש הועדה הציבורית לבחינת הגיל כקריטריון בהשתלות איברים. ועדה זו, בה השתתפו כ - 25 חברים מתחומי דעת מגוונים  החליטה על הסרת גיל המקסימום לקבלת תרומת איברים בישראל. המלצות הועדה התקבלו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות
   

 • עמד בראש הפורום לאסדרת נוהל לטיפול בתורמים חיים. מטרתו של פורום זה היתה למפות ולטייב את הליך התרומה ולהנגישו לציבור התורמים הפוטנציאליים והתורמים בפועל
   

 •  שימש חבר ועדת ההיגוי שליד המרכז הלאומי להשתלות 

 

 • שימש חבר ועדת מחקרים של המרכז להשתלות איברים 

 

 • שימש חבר ועדת אד-הוק לענין השתלות לאחר מוות לבבי 

 

 • שימש חבר ועדת אד-הוק לענין התניה בתרומות איברים 

 

 • שימש חבר ועדת אד-הוק לענין שימור רקמות 

 

 • שימש חבר ועדת השתלות מהחי (אתית) מוסדית. זכה לתעודת הערכה בגין פעילותו זו .

 

 • ערך גם מספר משפטים מבוימים בתחום הביואתיקה בכלל ובתחום השתלות האיברים בפרט – משפטים אשר נודע להם תפקיד בהגברת שקיפות ובשיתוף הציבור במערך זה.

 

 • בעקבות שינוי הסמכויות שהנהיג מנכ"ל משרד הבריאות ממנה התפטר במחאה שימש חבר ועדת הלסינקי העליונה (גנטי).

 

 • שימש נציג ציבור בועדה להסדרת ניסויים בבני-אדם (ועדת הלסינקי מוסדית). זכה לתעודת הערכה בגין פעילותו זו.

 

 • שימש חבר ועדות בדיקה במשרד הבריאות 

 

 • שימש חבר ועדת אתיקה מוסדית. זכה לתעודת הערכה בגין פעילותו זו 

 

 • שימש חבר ועדת אתיקה (שלא לפי חוק זכויות החולה), "מכבי" שירותי בריאות 

בתחום  המקצועי/האקדמי:


 

 • Co-chair, subgroup on Histories of the Legal Professions, The International Working Group for Comparative Studies of Legal Professions

 • ראש המכון לחקר הפרופסיות, המרכז האקדמי פרס
   

 • רכז סמינר מחלקתי, בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי פרס
   

 • חבר ועדת אתיקה במחקר, המרכז האקדמי פרס
   

 • שימש ראש רשות המחקר (המרכז האקדמי למשפט ולעסקים)
   
 • שימש סגן ויו"ר ועדת המשמעת (המרכז האקדמי למשפט ולעסקים)
   
 • שימש חבר ועדת אתיקה מוסדית (המרכז האקדמי למשפט ולעסקים) 
 • חבר ועדת הוראה (המרכז האקדמי למשפט ולעסקים) 

 • יו"ר ועדת ספריה (המרכז האקדמי למשפט ולעסקים) 

 • יזם וניהל שורה של פרויקטים מחקריים-אקדמיים, במימון קרנות מחקר יוקרתיות דוגמה הקרן הלאומית למדע והמכון הלאומי למדיניות בריאות) 

 • מייסד ומקים (עם ד"ר שלי קרייצר-לוי) של ידיעות הקהילה האקדמית המשפטית בישראל 

 • חבר הועדה האקדמית המייעצת של -  Hadassah-Brandeis Institute

 • חבר הנהלת האגודה למשפט וחברה 

 

 

 • מחקריו מצוטטים בהחלטות ביהמ"ש, לרבות בהחלטות תקדימיות בביהמ"ש העליון, כמו גם בעתונות היומית והמקצועית. המחקר שערך (עם שותפות) על  אודות פרסום פסיקת דיני המשפחה בישראל הפך להיות טקסט יסודי בתחום דיני המשפחה, והוא מצוטט רבות ואף משמש בסיס להצעת חוק.

 

 • חבר לשכת עורכי הדין בישראל משנת 1998

bottom of page