top of page

תקנון האתר ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של פרופ' אייל כתבן. (להלן: "האתר").

בטרם השימוש באתר, אנא קרא את תקנון האתר שלהלן, המגדיר וקובע את תנאי השימוש באתר. (להלן: "התקנון"). תקנון זה כפוף לשינויים, בכל זמן, ולפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך הוא פונה לנשים, גברים, תאגידים וכל יישות משפטית. (להלן: "המשתמש").

בעצם הכניסה לאתר, השימוש בו, בשירותיו, הצפיה ו/או השימוש בתכניו ובאמור בו (להלן: "השימוש"), הנך מקבל על עצמך את תנאי התקנון ומסכים להם.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש הנוגד את החוק או מהווה הפרה של החוק.

חל איסור חמור לעשות שימוש אחר באתר, ובכלל זה שימוש מסחרי, כגון משלוח הודעות, פרסומות ו/או שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או שיש בהן לפגוע באתר, במפעיליו, בצדדים שלישיים וכן הלאה.

אין לעשות שימוש באתר באמצעות מערכות אוטומטיות כלשהן, למעט שימוש אישי באמצעות דפדפן אינטרנט רגיל.

חל איסור חמור לחדור ו/או לפרוץ לאתר ו/או לתכניו ו/או לעשות בו כל שימוש שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים.

כל הזכויות והקנין הרוחני באתר, בשירותיו, בתמונות, בקבצים, בתכנים וכן הלאה, הנם בבעלות האתר בלבד, או בהסכמה בין האתר לבין צדדים שלישיים. אין להעביר, לצלם, לשדר, לשמור, להעתיק, להפיץ, להציג, להעביר, לפרסם בכל אמצעי שהוא אי אלו מתכני האתר, בלא קבלת אישור בכתב ומראש מהאתר. המשתמש ישא באחריות לכל נזק ו/או שימוש בלתי הוגן ו/או ישפה את האתר בכל מקרה של תביעה שתוגש, אם תוגש בגין שימוש בלתי הוגן באתר ו/או בתכניו.  

השימוש המותר באתר הינו שימוש אישי-עיוני הוגן וסביר, בהתאם להוראות כל דין בלבד ולא שימוש מסחרי כלשהו. בכל מקרה יש להפנות לאתר.

האתר שומר לעצמו הזכות להוסיף ולהוריד תכנים, לסגור, לשנות, לתקן את האתר, לרבות תכניו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולא תהא למשתמש כל טענה או זכות או תביעה בענין זה.

האתר שומר לעצמו הזכות להשעות, להפסיק ו/או למנוע כניסת משתמשים באתר, באם הופרו אי אלו מתנאי תקנון זה, ולפי שיקול דעתו הבלעדית. לא תהא למשתמש כל טענה או זכות או תביעה בענין זה.

השימוש באתר זה באחריות הבלעדית של המשתמש בלבד. האתר אינו אחראי ולא ישא, בשום צורה ואופן, באחריות כלשהי לכל נזק, מכל סוג שהוא, אשר יגרם, אם יגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על האתר ו/או תכניו. באתר ובתכניו אין משום ייעוץ משפטי ו/או רפואי ו/או אחר.

השימוש בקישורים (לינקים) באתר הנם באחריות המשתמש בלבד, ואין האתר יכול להבטיח את אמינותם, תקינותם ומהימנותם של קישורים אלו ושל האתרים אליהם הם מפנים. בכל מקרה על המשתמש האחריות לבדוק את תנאי השימוש באתרים אליהם מפנים קישורים אלו.

האתר עושה כל מאמץ להבטיח כי התכנים ו/או התמונות באתר מותרים לשימוש ו/או ניתן הקרדיט בגינם, לפי כל דין. אם מצאת כי למרות זאת מופיעים באתר תכנים כלשהם הנם שלך או בבעלותך – הודיענו ואם יתעורר הצורך בכך - נתקן הדבר לאלתר.   

כל תביעה משפטית שתוגש, אם תוגש, בקשר עם שימוש באתר, כפופה לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

bottom of page