top of page

תחומי המחקר

המחקר שעורך פרופ' כתבן הוא בין-תחומי ורב-תחומי, המשלב בין תחומי המשפט, הרפואה, נשים/מגדר, אתיקה והיסטוריה, ומתמקד ב: 1. הפרופסיה הרפואית וביואתיקה (לרבות נשים בפרופסיות); 2. הפרופסיה המשפטית ואתיקה מקצועית (לרבות נשים בפרופסיות), כמו גם קשרי הגומלין בין הפרופסיות (כגון האסדרה המשפטית של הפרופסיה הרפואית), תוך שימוש מתודולוגיות או גישות סוציולוגיות, אתיות, היסטוריות, אמפיריות ופמיניסטיות. סוגיות אלו הן גם חלק משדה ה- Legal and Medical Humanities (היסטוריה של המשפט; ההיסטוריה של הרפואה; ביואתיקה); 3. כבוד (לרבות בהיבט הפרופסיונלי). תחומי הענין המחקריים שלו התפתחו במרוצת השנים – דרך דיסציפלינות שונות ושיטות וגישות מחקריות, בדרך שמאפשרת בדיקה מעמיקה ויסודית יותר של כל תופעה.

השילובים הללו יוצרים בסיס ידע חדש אודות הדרכים בהן הפרופסיות נוצרו והתפתחו (היסטוריה של רפואה ומשפט; היסטוריה משפטית של הפרופסיות) והדרכים בהן הפרופסיות פועלות כיום; הדרכים בהן הפרופסיות והפרופסיונלים משפיעים אלו על אלות והדרכים בהן כל פרופסיה יכולה ללמד אותנו על רעותה. העובדה שכל אחת מתימות אלו נבחנה מזוויות שונות: מגדרית, היסטורית, אתית וכו', תוך שימוש במתודולוגיות שונות, מאפשרת לקבל תמונה עשירה ומדויקת יותר, ולצידה גם הבנה של האינטרסים השונים של ה"שחקנים" בשדות אלו, ואת הפונקציות הסמויות והסמליות של כל תופעה או פרקטיקה. הנושאים אותם חקר מאפשרים גם הבנה טובה יותר של סוגיות ושאלות יסוד דוגמת: גיל וגילנות, החשיבות של שקיפות – בפרקטיקה המשפטית והרפואית, לטובת הגברת אמון הציבור; משאבים חסרים ברפואה ובמשפט; עצמאות שיפוטית; נגישות למשפט; חופש הביטוי; כבוד; חשיבותם של סמלים; אנגליפיקציה; חקיקה דיפרנציאלית, משפט ורגשות ועוד. חלק לא מבוטל מבין מחקרים אלו הוא פורץ דרך ונהנה מקיומם של שיתופי פעולה עם חוקרים מדיסציפלינות שונות. רבים ממחקרים אלו פורסמו בבימות מובילות בתחום: משפט, היסטוריה, רפואה, לימודי ארץ-ישראל, לימודי נשים ומגדר.

bottom of page