top of page

דו"חות

 הוועדה הציבורית לבחינת סוגיית הגיל כקריטריון לרישום להשתלת איברים מתורמים נפטרים

ביום 9.4.2013 מינה מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופ' רוני גמזו, את הד"ר אייל כתבן לתפקיד יו"ר הוועדה לבחינת סוגיית הגיל כקריטריון לרישום להשתלת איברים מתורמים נפטרים. בוועדה כיהנו 25 חברות וחברים מתחומי ידע שונים. לאחר דיונים, המליצה הוועדה כי: 1. יבוטל הגיל כקריטריון מדיר לרישום מועמדים להשתלות איברים. 2. הגיל לא ישוקלל בנוסחת ההקצאה, למעט כשיש לכך הצדקה רפואית עניינית. שקלול הגיל המקובל כיום בכליות יישאר מטעם זה על כנו. 3. הוועדה המליצה לוועדת ההיגוי לבחון את מנגנוני ההקצאה הקיימים, כדי להבטיח שאלו אינם נותנים משקל כלשהו לגיל הכרונולוגי, אלא מנימוקים רפואיים בלבד. המלצה מס' 1 התקבלה פה אחד. המלצות מס' 2 ו-3

התקבלו ברוב דעות.
מנכ"ל משרד הבריאות קיבל את המלצות הוועדה, שאושרו גם בוועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות.

דיווחים אודות הוועדה והמלצותיה

אבי יופה, "ועדה ציבורית תבחן גיל מקסימלי להשתלות ", "מעריב" 26.6.2013 <

ישי קרוב, "ועדה ציבורית: לבטל את הגיל המרבי להשתלה", ערוץ 7 8.1.2014 <

יהודה שלזינגר, "מהחודש הבא: השתלות איברים - ללא הגבלת גיל", "ישראל היום" 23.3.2014 <

 8.1.2014 YNET "איתי גל, "מעכשיו: "אין הגבלת גיל בהשתלות איברים <

 22.3.2014 MAKO "יואב אבן, "השתלות איברים – גם מעל גיל שישים וחמש <

איסי דורון ונורית דסאו, דו"ח הוועדה הציבורית לבחינת סוגיית הגיל כקריטריון לרישום להשתלת איברים מתורמים נפטרים מיום 1.1.2014. עלון הביו-אתיקה של פורום צפת לביו-אתיקה 6 2014

   
ועדת ההיגוי קבעה כי יש לקיים מעקב אחר תוצאות שינוי המדיניות. צוות מחקר, בראשות ד"ר כתבן, במימון המכון הלאומי למדיניות בריאות בחנו את תוצאות שינוי המדיניות

כריכת דוח הוועדה הציבורית לבחינת סוגיית הגיל כקריטריון לרישום להשתלת איברים מתורמים נפטרים

מדריך לתורם כליה מן החי

.מדריך זה נועד להסדיר ולפרט את ההליך של תרומת כליה מתורם חי לאדם אחר
.המדריך הוא פרי עבודת הפורום לאסדרת נוהל לתורמי איברים, בראשותו של ד"ר אייל כתבן

כריכת המדריך לתורם כליה מן החי

ריכוז החלטות וחוות דעת נציבות תלונות הציבור על שופטים  בנושא התנהגות שופטים ודיינים (2019-2003), בעריכת: ד"ר אייל כתבן, משרד המשפטים, 2020

מסמך זה נועד לסייע לשופטים, לעורכי דין ולציבור הרחב, להכיר ולהבין את כללי ההתנהגות לשופטים, כפי שאלו באים לידי ביטוי

בהחלטות נציבות תלונות על השופטים.

"לאחר למעלה מ-16 שנות פעילות של הנציבות, התעורר הצורך בריכוז החלטות וחוות דעת הנציבות בנושאים שבתחום טיפולה, והמטרה היא להנגיש את הכללים והעקרונות העולים מתוך אלפי ההחלטות, בעיקר לשופטים עצמם אך גם לעורכי דין, למשפטנים ולציבור הרחב בכללותו. את המשימה הלא פשוטה הזו קיבל על עצמו ד"ר אייל כתבן, אשר בעבודה סיזיפית וקשה ערך את הספר שלפנינו ובו רוכזו עיקרי ההחלטות וחוות הדעת שניתנו במסגרת פעילותה של הנציבות מיומה הראשון כפי שניתנו על ידי הנציבים השונים. הספר עוסק לא רק בהחלטות או בתקצירים שפורסמו באתר הרשמי של הנציבות, אלא גם בהחלטות חסויות שמהן ניתן להפיק כללים שיש להם השלכה וחשיבות מעבר למקרה הפרטני. בישיבות שערכנו עם ד"ר כתבן, תוך כדי העבודה על הספר, יכולנו להתרשם מהמקצועיות הרבה שהפגין בתחום זה, ומעבודתו היסודית והחשובה, ואצטט מדברים שכתבתי לו עם השלמת המלאכה: "המסמך שהגשת הינו מרשים ביותר והוא עונה, מכל בחינה שהיא, על הדרישות שהצבנו לעצמנו ולך. תרומתו של המסמך לא תסולא בפז, והוא ישמש אותנו, אנשי הנציבות, ואת כלל השופטים והדיינים במערכת השפיטה בישראל לשנים הבאות".


(מתוך דברי ההקדמה לספר מאת נציב תלונות הציבור על שופטים, כב' שופט בית המשפט העליון (בדימוס) אורי שהם)

כריכת ריכוז החלטות וחוות דעת נציבות תלונות הציבור על שופטים  בנושא התנהגות שופטים ודיינים
bottom of page