top of page

פורטל חדש בא לעולם

9.4.21

פורטל חדש בא לעולם

הושק "המרכז הוירטואלי לתולדות הפרופסיה הרפואית והמשפטית" הפורטל, ממפעלותיו של פרופ' כתבן, יבקש להנגיש לציבור את המחקר בתחום ההיסטוריה של הפרופסיות - הרפואית והמשפטית, ובמיוחד רשומות ביוגרפיות של הפרופסיונלים בתקופת המנדט (עורכי-דין ושופטים, רופאי-שיניים, רופאים, רוקחים, ועוד).

bottom of page