top of page

עדכון בדבר הדו"ח השנתי של נציבות תלונות הציבור על שופטים לשנת 2021

6.9.22

עדכון בדבר הדו"ח השנתי של נציבות תלונות הציבור על שופטים לשנת 2021

שמח לשתף בקטע מתוך הדו"ח השנתי של נציבות תלונות הציבור על שופטים לשנת 2021 (יוני 2022): 

"בראשית שנת 2021 הופץ לכלל השופטים והדיינים המכהנים הספר שעניינו "ריכוז החלטות וחוות דעת נציבות תלונות הציבור על שופטים בנושא התנהגות שופטים ודיינים" בעריכתו של פרופ' אייל כתבן. 


הספר בשלמותו עומד לרשות הציבור הרחב באתר הנציבות. הסתבר לנו, לשמחתנו, כי ציבור השופטים והדיינים עושה שימוש רב בספר, ונדרש לעקרונות שהנחו את הנציבות מיומה הראשון בטיפול בתלונות על שופטים בנושאים ותחומים שונים. שהרי, אחת המטרות המרכזיות של הנציבות היא להביא לשינוי דפוסי התנהגות בלתי ראויים של שופטים ודיינים בדרך של חינוך והנגשת המידע הרלבנטי, וזאת בצד נקיטה בצעדים שונים נגד שופט או דיין בגין הפרת כללי ההתנהגות הנאותים. 

יצוין, כי התוצאות בשטח בשנת 2021 מלמדות כי הייתה השפעה חיובית לתוכנו של הספר על התנהלותם של השופטים באולם בית המשפט ומחוצה לו". 

bottom of page