top of page

ספר מקוון

7.8.21

ספר מקוון

בימים אלו עלתה המהדורה המקוונת של ספרי: "ריכוז החלטות וחוות דעת נציבות תלונות הציבור על שופטים בנושא התנהגות שופטים ודיינים". מטרת הספר, "להנגיש את הכללים והעקרונות העולים מתוך אלפי ההחלטות, בעיקר לשופטים עצמם אך גם לעורכי דין, למשפטנים ולציבור הרחב בכללותו".  כפי שציין נציב תלונות הציבור על שופטים, כב' השופט (בדימוס) אורי שהם: "את המשימה הלא פשוטה הזו קיבל על עצמו ד"ר אייל כתבן, אשר בעבודה סיזיפית וקשה ערך את הספר שלפנינו ובו רוכזו עיקרי ההחלטות וחוות הדעת שניתנו במסגרת פעילותה של הנציבות מיומה הראשון כפי שניתנו על ידי הנציבים השונים".  

bottom of page