top of page

ממכבש הדפוס

17.2.21

ממכבש הדפוס

זה עתה יצא מן הדפוס הספר "ריכוז החלטות וחוות דעת נציבות תלונות הציבור על שופטים", בעריכת פרופ' כתבן. כפי שצוין באמצעי התקשורת, הגיש "...הנציב לנשיאת בית המשפט העליון ולשר המשפטים ספר שעניינו "ריכוז החלטות וחוות דעת נציבות תלונות הציבור על שופטים בנושא התנהגות שופטים ודיינים". ספר זה, בעריכתו של ד"ר אייל כתבן, מרכז את ההחלטות וחוות הדעת העקרוניות של הנציבות מיומה הראשון בשנת 2003, ונועד בעיקרו של דבר, לשמש כמדריך לשופטים ולדיינים בנוגע להתנהלותם במישור האתי, באולם המשפטים ומחוצה לו. בכוונת הנציבות להעמיד לרשותו של כל שופט ודיין עותק מהספר, על מנת להנגיש להם את הכללים והעקרונות העולים מתוך אלפי ההחלטות וחוות הדעת שניתנו על ידי נציבי תלונות הציבור על שופטים, לדורותיהם". הספר מופץ בקרב השופטים והדיינים בישראל. 

bottom of page