top of page

מאמר חדש

17.2.21

מאמר חדש

מאמר חדש מאת פרופ' כתבן פורסם בכתב העת: משפט, חברה ותרבות. מאמר זה (בשיתוף עם ד"ר שנור) בוחן כיצד בתי המשפט האלטרנטיביים בארץ ישראל המנדטורית, ובמיוחד בית דין החברים של ההסתדרות, ביקשו לחנך את התושבים לאיפוק ולשליטה ברגשות חרף פגיעה בכבוד. בית הדין כחלק מכור היתוך, או כור חינוך, שביקש למנוע גלישה של רגשות כעס ומצוקה להתנהגויות אסורות. הדבר נעשה כדי למנוע הפרה של הסדר הציבורי, הפועלי וההסתדרותי לטובת בניין הארץ והאומה, אך גם כחלק מהליך של חיברות, תירבות ובמיוחד חינוך לשליטה עצמית ולהיכרות עם המנעד המותר של התנהגויות המקובלות באינטראקציות בין־אישיות, בעיקר במקום העבודה.

bottom of page