top of page

השקת אגף "פסקי הדין מתקופת המנדט"

7.10.21

השקת אגף "פסקי הדין מתקופת המנדט"

הפורטל לתולדות הפרופסיות הרפואית והמשפטית התחדש במאגר פסקי דין מנדטוריים.


בתי המשפט בתקופת המנדט המו מתדיינים והתדיינויות. עורכי דין ייצגו לקוחות. שופטים עסקו אז, כמו היום, במלאכת השיפוט, והוציאו תחת ידיהם פסקי דין. חלק מאותם פסקי דין פורסמו בפרסומים רשמיים (דוגמת ה- Palestine Law Reports) או בפרסומים פרי יוזמות פרטיות. פסקי הדין שפורסמו היו אלו אשר ניתנו על ידי שופטי בית המשפט העליון המנדטורי. מעטים הם פסקי הדין שפורסמו בערכאות נמוכות יותר. יש לומר, כי חלק לא מבוטל מהתיקים המשפטיים, ובכלל זה פסקי הדין, בוערו עוד בתקופת המנדט. עם זאת, ניתן למצוא גם שרידים של המידע שהיה אצור באותם תיקים: כגון בספרי יסוד (מרשם התיקים בבתי המשפט השונים), בעתונות ובמקורות אחרים. בנוסף לאלו, נשתמרו תיקים אשר נדונו בערכאות אלטרנטיביות - יישוביות, דוגמת בית משפט השלום העברי ומשפט החברים של ההסתדרות. פסיקה זו חשובה לקידום המחקר ההיסטורי-משפטי-חברתי וגם הגינאולוגי. וכפי שציין מרדכי בן הלל הכהן ביחס לבית משפט השלום העברי: "כידוע, חיי התושבים, ההוי שלהם, משתקפים היטב בחומר המשפטי" (מרדכי בן-הלל הכהן, במאמרו: "לתולדות משפט השלום העברי בארץ-ישראל (מזכרונותי)", בתוך משפט השלום העברי – שאלותיו להלכה ולמעשה א' (תל-אביב, תרפ"ה) 3, 5).


חטיבת פסה"ד המנדטוריים בפורטל מנגישה מקצת מאותם חומרים באמצעות מנוע חיפוש ייעודי. 


השקת האגף בפורטל התקיימה במסגרת הכנס "היסטוריה של המשפט" ביד יצחק בן צבי 

bottom of page