top of page

המכון לחקר הפרופסיות

23.8.21

המכון לחקר הפרופסיות

שמח וגאה לעמוד בראש המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס.


התחום של חקר הפרופסיות מרכז ענין רב בעולם, לרבות באקדמיה הישראלית. על רקע חשיבותו העיונית והמעשית, הוחלט להקים את מכון המחקר, אשר במרכזו חקר הפרופסיות, מתוך זיקה למחקר סוציולוגי, משפטי, אתי היסטורי והשוואתי. 

המכון יעסוק בכלל העיסוקים הנחשבים כ'פרופסיות', או המבקשים להגדיר עצמם ככאלה. בפרט, יקדם המכון מחקר בין תחומי, המתמקד בארבעה היבטים מרכזיים: 

1. משפט ואסדרה פרופסיונלית. 

2. נשים, מגדר ופמיניזם בפרופסיות. 

3. אתיקה בפרופסיות. 

4. היסטוריה של הפרופסיות והתפתחותן.

bottom of page