top of page

הכנס השנתי ה-18 של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט

19.2.22

הכנס השנתי ה-18 של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט

ועדת ההיגוי של הכנס השנתי ה-18 של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט מתכבדת להזמין חוקרות וחוקרים, תלמידות ותלמידי מחקר מכל תחומי הדעת, להגיש הצעות (עד ליום 1.5.2022) להרצאות הכנס בתימה של הכנס, וכן מחקרים ומושבים בנושאים אחרים הקשורים למשפט והיסטוריה. 


התימה של הכנס השנה: הפרופסיונלים והפרופסיה המשפטית.


מצורף הקול הקורא.

bottom of page