top of page

אתר המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס

1.1.22

אתר המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס

הושק דף הבית של המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס.

bottom of page