top of page

מדיניות פרטיות / Privacy Policy

כללי / General

אנו מכבדים את פרטיותך. להלן מדיניות האתר ביחס לפרטיות המשתמשים, וביחס לשימוש האתר במידע הנאסף בעת השימוש בו.

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. זאת למעט בטופס "צור קשר" שבאתר, ובכפוף לאמור להלן.

 

We respect your privacy. The following is the site's policy regarding your privacy, and regarding the site's use of the information collected when using it.

 

Use of the Website does not require registration or submission of details and personal information, except when filling in the "Contact Us" form, and subject to the following clauses.

 

 

השימוש שלנו במידע / Use of data

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. מידע זה אינו מזהה אותך אישית. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, הכתבות שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית, אורך הביקור, צפיות בעמודים, המידע שאתם מזינים בזמן השימוש באתר (כגון חיפוש באתר); מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו וכן הלאה.

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לטיפול בפניות, בירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע, ועל מנת לעמוד בדרישות החוק.

 

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. This information does not personally identify you. This is statistical and cumulative information. For example, the pages you viewed, the articles you read, the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; page response times, length of visits to certain pages, the information you enter while using the site (such as site search); Information included in the messages you send by e-mail or through our website, including the content of the message and its metadata and so on.

The site uses "cookies" for its regular and proper operation, including to collect statistics about the use of the site, to handle inquiries and complaints submitted by you or related to you and related to the site, to adjust the site to your personal preferences and information security needs and to comply with any applicable laws and regulations.

 

העברת המידע

איננו מעבירים במודע לצדדים שלישיים את המידע הנאסף בעת פעילותך באתר, למעט

* במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר שתחייב חשיפת פרטי

* אם תבצע באתר או באמצעותו, פעולות שבניגוד לדין

* אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי

* אם פעילות האתר תועבר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי,  ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו

 

יצוין, כי האתר מאוחסן בפלטפורמת Wix.com, המאפשרת את שירותי האתר. המידע שלך עשוי להיות מאוחסן בשירותי האחסון של Wix.com ומאגרי המידע שלה, ולפיכך הם יכולים להיות בעלי גישה למידע. Wix.com מאחסנים את המידע בשרתים מאובטחים מאחורי "חומת אש".

 

We will not, knowingly provide the above mentioned information to third parties, unless:

  • In case of legal dispute between you and the website;

  • In case you perform, by or while using the website, actions that are against the law;

  • In case we are required to do so by court order and/or in the course of legal proceedings;

  • If case the website and/or its activity is transferred/merged to any other corporation/third party, provided that this corporation accepts the provisions of this privacy policy towards you.

 

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall.  

 

זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 

According to the Protection of Privacy Law, 5741-1981, every person is entitled to review the information held in the database. A person who has reviewed the information and found it incorrect, incomplete, unclear or out of date, may contact the database owner to amend or delete the information.

 

 

שינויים במדיניות הפרטיות / Policy changes

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לערוך שינויים בתנאי הפרטיות בכל עת. שינויים אלו יכנסו לתוקף מיידית. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

 

​We reserve the right to modify this privacy policy at any time. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you on our homepage that it has been updated. 

bottom of page